KONTROLLERAS
KONTINUERLIGT AV

RESEARCH INSTITUTES
OF SWEDEN

Metoden – Såhär funkar det!

Relining är genialt! Normalt behöver vi bara en dag för att åtgärda ett rör i en fastighet. 

Vi vränger alltså in ett nytt flexibelt foder rör inuti det gamla och steg för steg, så här går det till:

1. Informationsmöte

Vi börjar med att informera alla berörda parter om vad som kommer att ske och hur det går till. Vi berättar om tider, hållpunkter och tillvägagångssätt och besvarar förstås alla frågor. Alla informationsinsatser till de boende som krävs under arbetets gång planeras och förankras hos beställaren.

2. Rensning 

Vi demonterar tex rensluckor eller anslutningar och mekaniskt rensar med ett roterande rensverktyg samt spolar och filmar. Givetvis lägger vi ut skyddspapp på de ytor vi arbetar. De boende behöver ej flytta från sin lägenhet under arbetets gång.

3. Inspektion 

Med videokamera görs en noggrann undersökning av avloppssystemet där alla aktuella delar inspekteras. Varje avvikelse dokumenteras.

4. Gjutning av nya rör 

Nu går vi in och gjuter de nya rören inuti de gamla. Efter härdning finns ett helt rör inuti det gamla.

5. Kontroll/dokumentation 

När de nya rören har härdat är resultatet ett nytt avloppssystem med mycket starka, skarvlösa och självbärande rör. Vi kontrollerar kvaliteten på de nya rören genom att vi sänder ner en kamera för inspektion – alla ledningar dokumenteras med spårbarhet på film. När det är klart återstår inget annat än att montera tillbaka sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Och när det är gjort märks det överhuvudtaget inte att vi har varit där.

6. Överlämning 

Sist av allt överlämnas dokumentationen till uppdragsgivaren. Allt material dokumenterat på film lämnas tillsammans med en signerad kontrollplan till fastighetsägaren/ uppdragsgivaren. Dokumentationen utgör en garanti och är till mycket god hjälp vid eventuellt behov av framtida arbeten i rörsystemet.

10-års Garanti

Den normala garantitiden på marknaden är 5 år. Vi på Stockholm Relining utför våra arbeten enligt Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06.I dessa totalentreprenader ansvarar Stockholm Relining, inom ramen för vårt åtagande,för att objektet uppfyller avtalad funktion. Från entreprenadens godkännande löper enligt ABT 06 en garantitid om fem år.

Vi är så säkra på vår metod och vår kvalitet att vi kan dubbla garantitiden till hela 10 år, vilket ger våra kunder en extra trygghet.